จำนวนครู-อาจารย์  116  คน

ค้นหาชื่อผู้สอน

ผู้สอน
สาขาวิชา
แสดงข้อมูลตามประเภท
สำหรับเจ้าหน้าที่
 นาย ปนิฐาน นามบุตร
ช่างยนต์
 นางสาวณัฐพร พานทอง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 นาย วิศรุต รัชนกุล
สถาปัตยกรรม
 นางสาวโชษิตา สุขคะนนท์
การก่อสร้าง
 ผศ.โกวิท ยอดมงคล
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 นายจิรวัฒน์ แสนดวง
เทคโนโลยีเครื่องกล
 นายทรงพล วิจารณ์จักร
เทคโนโลยีเครื่องกล
 นายไชยา โฉมเฉลา
โลหะการ
 นางสาวพัฒณิฌาย์ พูนทองอินทร์
สถาปัตยกรรม
 นายกฤษนันต์ มังคละคีรี
สถาปัตยกรรม
 นายศักดา ตั้งตระกูล
ช่างยนต์
 นายวีระพล นามวงค์
สถาปัตยกรรม
 นายสุริยา ประสมทอง
เทคโนโลยีอุตสาหการ
 นายวิโรจน์ ฉัตรเกษ
เทคโนโลยีอุตสาหการ
 นายยอดเปรม ภูกำเนิด
เทคโนโลยีอุตสาหการ
 นางสาวอุไรวรรณ คำพิลา
พื้นฐานประยุกต์
 นายสมศักดิ์ แสนเมือง
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 นางสาวธารารัตน์ มหาพันธ์
การโรงแรม
 นางสาววัชราภรณ์ เครือพันธ์
สถาปัตยกรรม
 นางพัชรณัฏฐ์ แสงอ่อน
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 นายกิติพงษ์ แซ่เฮ็ง
ช่างยนต์
 นายสมชาติ โสนะแสง
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 นางสาววราภรณ์ อักโขวงศ์
เทคโนโลยีเครื่องกล/ช่างยนต์
 นายชูธง สัมมัตตะ
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 นายสุมิตรชัย กันหาคุณ
เทคโนโลยีเครื่องกล
 นายชัยฤทธิ์ แข็งแรง
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 นางสาววราภรณ์ อุุ้มอังวะ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 นายภาณุวัช โทษา
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 นางสาวกชกร วงศ์เหง้า
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเนียง ไข่มุกข์
วิชาชีพพื้นฐาน
 นายสุวรรณ สิงห์เงา
วิชาชีพพื้นฐาน
 นายกฤษฏพล คำลุน
วิชาชีพพื้นฐาน
 นายเกรียงไกร อุดหลุน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 นางสาวสุนิตา เอกสะพัง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  นายไชยา สอนไชยา
พื้นฐานประยุกต์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวี อุดร
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 นางสาววิชุดา ตามัย
เทคโนโลยีเครื่องกล
 นายบรรจง ทานะสิทธิ์
อิเล็กทรอนิกส์
 นางสาวสุนิสา นนจันทร์
การบัญชี
 นายเกียรติพงษ์ อ่อนบัตร
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 นายนรเศรษฐ ไทยแท้
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 นายสุรชาติ มงคลสวัสดิ์
อิเล็กทรอนิกส์
 อาจารย์ปรัชญา พนมอุปถัมภ์
อิเล็กทรอนิกส์
 นายธนภัทร มาลีลัย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 ผศ.บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 นายบุญเลิศ โพธิ์ขำ
ไฟฟ้ากำลัง
 นายบุญเติม อุ่นวิเศษ
ไฟฟ้ากำลัง
 ผศ.วีระ รัตนงาม
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 ว่าที่ ร.ท.บรรจง ทานะสิทธิ์
อิเล็กทรอนิกส์
 นายวราวุธ บัวชุม
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 นายอภิสิทธิ์ แก้วชาลุน
เทคโนโลยีอุตสาหการ
 ว่าที่ ร.ต.รักษิต เสียงล้ำ
โลหะการ
 นางสาวฐิติกร วิสุทธาจารี
การก่อสร้าง
 นายสมศักดิ์ ไชยมาโย
พื้นฐานประยุกต์
 ผศ.ศุภชัย ปลายเนตร
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 นายไพศาล เดชป้องหา
โลหะการ
  นายมัสตุรงค์ สุวรรรไตรย์
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 นายสิทธิพงษ์ อุดมบุญญานุภาพ
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 ดร.สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 นายชัยกร บางศิริ
โลหะการ
 นายจักรเพชร จำคำสอน
ช่างยนต์
 นายนพฤทธิ์ พรหมลัง
ช่างยนต์
 นาย ศราวุธ พงสุภา
ช่างยนต์
 นายราชันย์ อ่อนครบุรี
ช่างยนต์
 นางอรุณี บุญสว่าง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 นายตีเพชร ไชยศล
โลหะการ
 นางจันทร์เพ็ญ ไตรมงคลเจริญ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 ผศ.ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 นางสาว ภัสรา บุษมงคล
การโรงแรม
 นายคจรศักดิ์ สิงหันต์
ไฟฟ้ากำลัง
 นายรณศักดิ์ วิวัฒน์ปรีชานนท์
เทคโนโลยีเครื่องกล
 นายบุญโชค พ่อตาแสง
ช่างยนต์
 นายอนุรักษ์ ตัณฑวรา
ช่างยนต์
 นายสมศักดิ์ ชัยมาโย
พื้นฐานประยุกต์
 นางพรัชนี กองแก้ว
พื้นฐานประยุกต์
 นางสาวอ้อมทิพย์ มาลีลัย
พื้นฐานประยุกต์
 นางสาวพรพิรุณ แม้นประเสริฐ
พื้นฐานประยุกต์
 นายบรรจง ภูละคร
สถาปัตยกรรม
 นางสาวประจิตรา หม่อมพะเนาว์
การจัดการสำนักงาน
 นายเชาวลิต สุขคะนนท์
การก่อสร้าง
 ผศ.ธนภร วัฒนนวลสกุล
พื้นฐานประยุกต์
 นางปติญา มังคละคีรี
การโรงแรม
 นายสิทธิชัย เจริญราช
เทคโนโลยีอุตสาหการ
 ประคองศิลป์ เลิศพีรพงศกุล
การจัดการสำนักงาน
 ณัฐพงษ์ ชลัยรัตน์
พื้นฐานประยุกต์
 นางทัศนีย์ พลแก้ว
พื้นฐานประยุกต์
 นายชาลี บุญมา
พื่นฐานประยุกต์
 นางสาวปัทมา วิชัยโย
พื้นฐานประยุกต์
 นางวันเพ็ญ อุไรวงศ์
การบัญชี
 นางสาวโยธิกา กุลวงษ์
พื้นฐานประยุกต์
 นายพูลสวัสดิ์ โคตพรหม
พื้นฐานประยุกต์
 นางสาวหัทยา ภูน้ำเย็น
การบัญชี
 นางสาวสุทธิรักษ์ ไพโรจน์
พื้นฐานประยุกต์
 นางปราณี ยตะโคตร
พื้นฐานประยุกต์
 นางพิสุทธี ซองทอง
พื้นฐานประยุกต์
 นายณัฐวุฒิ ชัวนินี
การก่อสร้าง
 นางสาวชญาณิศา ลาภะ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 นายทศพล มานะศรี
อิเล็กทรอนิกส์
 นางสาวมงคลรัตน์ สุวรรณทรัพย์
การบัญชี
 นางสุรีย์พร ชินบูรณ์
วิชาชีพพื้นฐาน
 นายธีระ โลสันตา
การบัญชี
 นายอนันตชิน คำสุภา
วิชาชีพพื้นฐาน
 นายหาญณรงค์ บำรุงศิริ
ช่างเชื่อมโลหะ
 นางสาวเกษมสุข บุญญา
การจัดการสำนักงาน
 นางสาวศิริวรรณ เกาแกกูล
การจัดการสำนักงาน
 นายมานะพันธ์ พ่อยันต์
อิเล็กทรอนิกส์
 ผศ.ปุณยนุช ภู่ระหงษ์
การบัญชี
 ว่าที่ ร.ต.หญิงปริฉัตร ปิดตะ
การตลาด
 นางสาวชุติภา คำพันธ์
การตลาด
 นางภัทรอร ดวงมาลัย
การตลาด
 ผศ. สุจิน สุนีย์
เทคโนโลยีเครื่องกล
 นายสิทธิชัย เสนารัตน์
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป ภู่ระหงษ์
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 นายพงศ์พัทธ์ มังคละคีรี
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 ผศ.วีรธรรม ไชยยงค์
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331