ผู้สอน

นายสุริยา ประสมทอง

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 5  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 5 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
30209311
โลหะวิทยาในงานวิศวกรรม
ป.ตรี ปี2
2
2560
ส่งแล้ว
30209301
วัสดุในงานวิศวกรรม
ป.ตรี ปี1
2
2560
ส่งแล้ว
20100906
งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
10100208
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
20100906
งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331