ผู้สอน

นางภัทรอร ดวงมาลัย

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 64  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 64 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20218404
สัมมนาการตลาด
ปวส.2
2
2562
รอตรวจสอบ
20218305
การวิจัยตลาด
ปวส.2
2
2562
รอตรวจสอบ
20200203
หลักการตลาด
ปวส.2
2
2562
รอตรวจสอบ
20218902
การค้าปลีกและการค้าส่ง
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20218303
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20218404
สัมมนาการตลาด
ปวส.2
2
2562
รอตรวจสอบ
20218305
การวิจัยตลาด
ปวส.2
2
2562
รอตรวจสอบ
20200203
หลักการตลาด
ปวส.2
2
2562
รอตรวจสอบ
20218902
การค้าปลีกและการค้าส่ง
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20218303
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20218601
โครงการ
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20218306
กลยุทธ์การตลาด
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20218301
การจัดการขาย
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20200203
หลักการตลาด
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20218601
โครงการ
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20218306
กลยุทธ์การตลาด
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20218301
การจัดการขาย
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20200203
หลักการตลาด
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20218305
การวิจัยตลาด
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20218404
สัมมนาการตลาด
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20218902
การค้าปลีกและการค้าส่ง
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20218303
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20218412
เทคนิคการนำเสนอ
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20200203
หลักการตลาด
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20218404
สัมมนาการตลาด
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20218305
การวิจัยตลาด
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20218902
การค้าปลีกและการค้าส่ง
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20218303
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20218412
เทคนิคการนำเสนอ
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20200203
หลักการตลาด
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20218601
โครงการ
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20218306
กลยุทธ์การตลาด
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20200902
หลักการขาย
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20200203
หลักการตลาด
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20200203
หลักการตลาด
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20218601
โครงการ
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20200902
หลักการขาย
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20218306
กลยุทธ์การตลาด
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20218902
การค้าปลีกและการค้าส่ง
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20218304
การสื่อสารทางการตลาด
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20800201
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20200203
หลักการตลาด
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20218305
การวิจัยตลาด
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20218901
การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20218402
การตลาดบริการ
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20218303
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20218902
การค้าปลีกและการค้าส่ง
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20200902
หลักการขาย
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20200203
หลักการตลาด
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20800201
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20218901
การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20218304
การสื่อสารทางการตลาด
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20200203
หลักการตลาด
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20218305
การวิจัยตลาด
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20218402
การตลาดบริการ
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20218303
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20200203
หลักการตลาด
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20200902
หลักการขาย
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20400105
พฤติกรรมบริการ
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
20402116
การบริหารการตลาด
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
20402104
สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการตลาด
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
20402103
กลยุทธ์การตลาด
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
20402121
ระบบการตลาดและสภาพแวดล้อม
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
10200205
การขายเบื้องต้น 2
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331