ผู้สอน

นางสาววราภรณ์ อุุ้มอังวะ

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 34  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 35 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20217402
เทคนิคสร้างภาพเคลื่อนไหว
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20217601
โครงการวิชาชีพ
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20217307
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
22017412
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
22017410
การใช้โปรแกรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20800202
เทคโนโลยีสารสเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20217402
เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20217601
โครงการวิชาชีพ
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20217307
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20217302
การใช้โปรแกรมสำนักงานข้นสูง
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20800202
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20217402
เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20217601
โครงการวิชาชีพ
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20217302
การใช้โปรแกรมสำนักงานข้นสูง
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20217307
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20217303
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
22017410
การใช้โปรแกรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
22017412
โปรแกรมสำเร็จรูปในงานบัญชี
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20800202
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20217902
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20800202
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
22017402
เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20217601
โครงการวิชาชีพ
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20217302
การใช้โปรแกรมสำนักงานข้นสูง
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20217307
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20217412
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20800202
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20217902
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20217303
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
22017410
การใช้โปรแกรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20800202
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20217402
เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20217601
โครงการ
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20217302
การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20217307
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปวส.1
1
2560

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331