ผู้สอน

ผศ.บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 16  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 16 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
30201251
คัดเฉพาะทางวิศวกรรม
ป.ตรี ปี1
1
2561
ส่งแล้ว
30201251
คัดเฉพาะทางวิศวกรรม
ป.ตรี ปี1
1
2562
ส่งแล้ว
2011301
การติดตั้งไฟฟ้า 1
ปวส.1
2
2561
ส่งแล้ว
10111403
การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร
ปวช.2
2
2561
ส่งแล้ว
30201251
คัดเฉพาะทางวิศวกรรม
ป.ตรี ปี2
1
2560
ส่งแล้ว
30201251
คัดเฉพาะทางวิศวกรรม
ป.ตรี ปี1
2
2560
ส่งแล้ว
30201251
คัดเฉพาะทางวิศวกรรม
ป.ตรี ปี1
2
2560
ส่งแล้ว
20111401
การติดตั้งไฟฟ้า2
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20111301
การติดตั้งไฟ้า1
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20111414
การป้องกันระบบไฟฟ้า
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
30201251
เรื่องคัดเฉพาะระบบไฟฟ้ากำลัง
ป.ตรี ปี2
1
2560
ส่งแล้ว
20111301
การติดตั้งไฟฟ้า1
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20111904
การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20304604
ระบบอนุรักษ์พลังงาน
ปวส.2
1
2559
ส่งแล้ว
20111404
การติดตั้งไฟฟ้า 2
ปวส.2
1
2559
ส่งแล้ว
20304206
ระบบสื่อสารเตือนภัย
ปวส.2
1
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331