ผู้สอน

นายไชยา โฉมเฉลา

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 21  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 23 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
30209308
การวางแผนและการควบคุมการผลิต
ป.ตรี ปี3
2
2562
รอตรวจสอบ
30209308
การวางแผนและการควบคุมการผลิต
ป.ตรี ปี3
2
2562
รอตรวจสอบ
30209411
การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
ป.ตรี ปี4
1
2562
รอตรวจสอบ
30209411
การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
ป.ตรี ปี4
1
2562
รอตรวจสอบ
20110601
โครงการ
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20100906
งานเชื่อมโลหะแผ่น
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10110308
กระบวนการเชื่อม
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20300101
กลศาสตร์วิศวกรรม1
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
30209308
การวางแผนและควบคุมการผลิต
ป.ตรี ปี1
2
2561
รอตรวจสอบ
30209411
การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
ป.ตรี ปี2
1
2561
รอตรวจสอบ
30209308
การวางแผนและควบคุมการผลิต
ป.ตรี ปี1
2
2561
รอตรวจสอบ
30209411
การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
ป.ตรี ปี2
1
2561
รอตรวจสอบ
20100911
งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10100205
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10110429
งานเชื่อมแก๊ส
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20100202
ความแข็งแรงของวัสดุ
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10110426
ความแข็งแรงของวัสดุ
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10110309
คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20110406
ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20110419
เทคโนโลยีการเชื่อม 2
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10110308
กระบวนการเชื่อม
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
20110601
โครงการ 1
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20100201
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331