ผู้สอน

นายมานะพันธ์ พ่อยันต์

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 29  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 27 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
10800202
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10112305
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10100206
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10527309
คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20800202
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10112311
เครื่องรับโทรทัศน์
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10112602
โครงการ
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10112419
เครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20112309
ระบบเสียงระบบภาพ
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20112903
งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20800202
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
10112311
เครื่องรับโทรทัศน์
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
10527309
คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
10800202
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
20800202
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
10112419
เครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10112308
เครื่องเสียง
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
20800202
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20112905
งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
10527309
คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10305119
ระบบโทรศัพท์
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10112311
เครื่องรับโทรทัศน์
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
20527903
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
20112902
เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
20112309
ระบบเสียงระบบภาพ
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
10112308
เครื่องเสียง
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
10305116
เครื่องรับโทรทัศน์
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331