ผู้สอน

อาจารย์ปรัชญา พนมอุปถัมภ์

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 7  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 7 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20112401
ระบบโทรคมนาคม
ปวส.2
2
2561
ส่งแล้ว
10112406
ระบบเคเบิลทีวี
ปวช.2
2
2561
ส่งแล้ว
20112401
ระบบโทรคมนาคม
ปวส.1
2
2561
ส่งแล้ว
10112406
สายส่งและสายอากาศ
ปวช.3
2
2561
ส่งแล้ว
10305112
โทรคมนาคมเบื้องต้น
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10305112
โทรคมนาคมเบื้องต้น
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
10305114
เครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331