ผู้สอน

นางจันทร์เพ็ญ ไตรมงคลเจริญ

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 52  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 60 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20217302
การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10217601
โครงการ
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10217406
โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10217301
คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20217902
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20800201
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20800202
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20217902
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20800201
การบริหารงานคุณภาพในองค์กร
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20800202
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20200201
หลักเศรษฐศาสตร์
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10217601
โครงการ
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
10217406
โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
10800203
การเป็นผู้ประกอบการ
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
10200201
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ปวช.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10800202
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ปวช.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20200202
หลักการจัดการ
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20200201
หลักเศรษฐศาสตร์
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20200903
การเป็นผู้ประกอบการ
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20200202
หลักการจัดการ
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
10217601
โครงการ
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
10217406
โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
10800202
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
10200201
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
10800201
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10401417
ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10217409
ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10217403
โปรแกรมตารางคำนวณ
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10108202
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10800201
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10401417
ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10217409
ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10217403
โปรแกรมตารางคำนวณ
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10108202
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องงานอาชีพ
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10800203
การเป็นผู้ประกอบการ
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10800202
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10800202
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10401403
จริยธรรมในงานอาชีพคอมพิวเตอร์
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10400301
โครงการ
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10217407
โปรแกรมประมวลผลคำ
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10217302
ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10217301
คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10200201
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10000703
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10200201
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10401403
จริยธรรมในงานอาชีพคอมพิวเตอร์
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10400301
โครงการ
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10217302
ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10217301
คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10217407
โปรแกรมประมวลผลคำ
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10800202
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10800203
การเป็นผู้ประกอบการ
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
20400103
หลักการจัดการ
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
20000704
การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
20402001
หลักเศรษฐศาสตร์
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
20800201
การบริหารงานคุณภาพในองค์กร
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
10401408
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว
10000704
การเงินส่วนบุคคล
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว
10217403
โปรแกรมตารางคำนวณ
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
10000802
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331