ผู้สอน

นางพัชรณัฏฐ์ แสงอ่อน

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 14  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 16 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
30302206
ความน่าจะเป็นและสถิติ
ป.ตรี ปี2
2
2562
ส่งแล้ว
20800202
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ปวส.1
2
2562
ส่งแล้ว
20527903
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ปวส.2
2
2562
ส่งแล้ว
20112ุ03
โครงการ2
ปวส.2
2
2562
ส่งแล้ว
20112308
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปวส.2
2
2561
ส่งแล้ว
31304212
โปรแกรมบนเว็บ
ป.ตรี ปี3
1
2561
ส่งแล้ว
20112910
เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20112310
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20112308
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20112602
โครงการ1
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
30302313
ข่ายงานคอมพิวเตอร์
ป.ตรี ปี4
1
2561
ส่งแล้ว
10901007
ระบบสารสนเทศในงานอาชีพ
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
20800202
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
10217401
องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
20112406
หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
10305125
คอมพิวเตอร์เครือข่าย
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331