ผู้สอน

นายธนภัทร มาลีลัย

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 42  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 49 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
30302314
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี4
2
2561
รอตรวจสอบ
30302206
ความน่าจะเป็นและสถิติ
ป.ตรี ปี4
2
2561
รอตรวจสอบ
30302410
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการใช้งาน
ป.ตรี ปี4
1
2561
รอตรวจสอบ
30302314
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี4
2
2561
รอตรวจสอบ
30302206
ความน่าจะเป็นและสถิติ
ป.ตรี ปี4
2
2561
รอตรวจสอบ
30302410
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการใช้งาน
ป.ตรี ปี4
1
2561
รอตรวจสอบ
20112406
Industrial Robot
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20112305
Industrial Electronics
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10112412
Electronics Device in Security System
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10112421
หุ่นยนต์เบื้องต้น
ปวช.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10112411
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
10112417
งานบริการอิเล็กทรอนิกส์
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
30302410
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการใช้งาน
ป.ตรี ปี4
1
2561
รอตรวจสอบ
30302410
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการใช้งาน
ป.ตรี ปี4
3
2560
รอตรวจสอบ
30302410
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการใช้งาน
ป.ตรี ปี4
2
2560
รอตรวจสอบ
30302413
ปฏิบัติการเทคนิคการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
ป.ตรี ปี4
1
2560
รอตรวจสอบ
30302410
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการใช้งาน
ป.ตรี ปี4
2
2560
รอตรวจสอบ
30005103
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ป.ตรี ปี1
2
2560
รอตรวจสอบ
30302413
ปฎิบัติการเทคนิคการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
ป.ตรี ปี4
1
2560
รอตรวจสอบ
20112302
ดิจิตอลเทคนิค
ปวส.2
1
2560
รอตรวจสอบ
20112310
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
ปวส.2
1
2560
รอตรวจสอบ
20112305
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20112406
หุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
30302413
ปฎิบัติการเทคนิคการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
ป.ตรี ปี2
1
2560
รอตรวจสอบ
30005103
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ป.ตรี ปี1
1
2560
รอตรวจสอบ
20112302
ดิจิตอลเทคนิค
ปวส.2
1
2560
รอตรวจสอบ
20112310
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
ปวส.2
1
2560
รอตรวจสอบ
30005103
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ป.ตรี ปี1
2
2560
รอตรวจสอบ
20112406
หุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม
ปวส.2
2
2560
รอตรวจสอบ
20112305
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ปวส.2
2
2560
รอตรวจสอบ
30005103
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ป.ตรี ปี1
1
2560
ส่งแล้ว
20112310
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20112302
ดิจิตอลเทคนิค
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
30302307
มคอ5เทคโนโลยีภาพและเสียง
ป.ตรี ปี2
1
2559
ส่งแล้ว
30302307
เทคโนโลยีภาพและเสียง
ป.ตรี ปี2
1
2559
ส่งแล้ว
20112310
เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20112302
ดิจิตอลเทคนิค
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
30103118
มคอ5เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
ป.ตรี ปี1
1
2559
ส่งแล้ว
30103118
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
ป.ตรี ปี1
1
2559
ส่งแล้ว
30302302
มคอ5ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
ป.ตรี ปี2
3
2559
ส่งแล้ว
30302407
มคอ5เทคโนโลยีวงจรรวม
ป.ตรี ปี2
2
2559
ส่งแล้ว
30302409
มคอ5เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
ป.ตรี ปี2
2
2559
ส่งแล้ว
30302302
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
ป.ตรี ปี2
3
2559
ส่งแล้ว
30302412
เทคนิคการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
ป.ตรี ปี2
1
2559
ส่งแล้ว
30302305
ปฎิบัติการวัดทางไฟฟ้า
ป.ตรี ปี2
2
2559
ส่งแล้ว
30302304
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
ป.ตรี ปี2
2
2559
ส่งแล้ว
30005103
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ป.ตรี ปี1
2
2559
ส่งแล้ว
10000802
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว
10112303
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331