ผู้สอน

นางวันเพ็ญ อุไรวงศ์

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 6  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 24 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20216306
การบัญชีชั้งสูง 2
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20216307
การบัญชีภาษีอากร
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20216601
โครงการ
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20200202
หลัการจัดการ
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20200202
หลัการจัดการ
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20216408
การภาษีอากร
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20216601
โครงการ
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20200202
หลักการจัดการ
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20216408
การภาษีอากร
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20216306
การบัญชีชั้นสูง 2
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20216307
การบัญชีภาษีอากร
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20200202
หลักการจัดการ
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20200903
การเป็นผู้ประกอบการ
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20200901
หลักการบัญชีเบื้องต้น 1
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20216408
การภาษีอากร
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
10200202
การบัญชีเบื้องต้น 1
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
20200202
หลักการจัดการ
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20200901
หลักการบัญชีเบื่้องต้น 1
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
10200202
การบัญชีเบื้่องต้น 1
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
20216408
การภาษีอากร
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20200903
การเป็นผู้ประกอบการ
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20800201
การบริหารงานคุณภาพในองค์กร
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
20401106
การบัญชีชั้นสูง 2
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
20206304
การบัญชีภาษีอากร
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331