ผู้สอน

นางสาวชญาณิศา ลาภะ

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 38  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 64 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
10217303
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20217601
โครงการ
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10217309
การสร้างเว็บไซต์
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
20217305
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10217407
โปรแกรมประมวลผลคำ
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10217306
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10217305
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
ปวช.1
1
2561
รอตรวจสอบ
10217306
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
10800202
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ปวช.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10217309
การสร้างเว็บไซต์
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
10217405
โปรแกรมกราฟิก
ปวช.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20217307
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20400001
งานคอมพิวเตอร์เบื้อต้น
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10217307
การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
20800202
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20200701
กฎหมายธุรกิจ
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10800202
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20800201
การบริหารคุณภาพในองค์การ
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10217404
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10217407
การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20400001
งานคอมพิวเตอร์เบื้อต้น
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20217307
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
10217405
โปรแกรมกราฟิก
ปวช.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10217309
กรสร้างเว็บไซต์
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
10800202
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ปวช.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10217306
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
10217305
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
ปวช.1
1
2561
รอตรวจสอบ
10401419
การใช้โปรแกรมกราฟิกส์
ปวช.3
2
2560
รอตรวจสอบ
10401415
ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
ปวช.3
2
2560
รอตรวจสอบ
10401001
การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
20200701
กฎหมายธุรกิจ
ปวส.2
2
2560
รอตรวจสอบ
10401414
การสร้างเว็บเพจ
ปวช.3
2
2560
รอตรวจสอบ
10401406
การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
ปวช.3
2
2560
รอตรวจสอบ
10200701
กฎหมายพาณิชย์
ปวช.1
2
2560
รอตรวจสอบ
20800202
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
10401411
การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเทคซ์โหมด
ปวช.3
2
2560
รอตรวจสอบ
10401411
การเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด
ปวช.3
2
2560
รอตรวจสอบ
20200701
กฎหมายธุรกิจ
ปวส.2
2
2560
รอตรวจสอบ
10200701
กฎหมายพาณิชย์
ปวช.1
2
2560
รอตรวจสอบ
10401406
การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
ปวช.2
2
2560
รอตรวจสอบ
10401415
ระบบเครือข่านเบื้องต้น
ปวช.3
2
2560
รอตรวจสอบ
10401419
การใช้โปรแกรมกราฟิกส์
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10401414
การสร้างเว็บเพจ
ปวช.3
2
2560
รอตรวจสอบ
10217404
โปรแกรมประมวลคำ
ปวช.1
2
2560
รอตรวจสอบ
20800202
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ปวส.2
2
2560
รอตรวจสอบ
20217302
การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
10401410
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปวช.3
1
2561
10217305
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
ปวช.1
1
2561
10401412
การเขียนโปรแกรม GUI
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10217304
คณิศาสตร์คอมพิวเตอร์
ปวช.2
1
2561
10200701
กฎหมายพาณิชย์
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10217405
โปรแกรมกราฟิก
ปวช.2
1
2561
10217303
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10800202
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ปวช.2
1
2561
10108202
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
10200701
กฎหมานพาณิชย์
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
10217410
ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปวช.1
2
2559
10217401
องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์
ปวช.1
2
2559
10401414
การสร้างเว็บเพจ
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
10401406
การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว
10401415
ระบบเครือข่านเบื้องต้น
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
10401409
วิชาการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว
10401001
การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว
10217407
การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331