ผู้สอน

นางพรัชนี กองแก้ว

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 58  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 45 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20006102
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
10005106
วัฒนธรรมอาเซียน
ปวช.1
2
2562
รอตรวจสอบ
10005104
อาเซียนศึกษา
ปวช.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20006101
การพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพและสังคม
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20005101
ชีวิตกับสังคมไทย
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20007106
การคิดอย่างเป็นระบบ
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20005102
เศรษฐกิจพอเพียง
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20005101
ชีวิตกับสังคมไทย
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10005101
ชีวิตกับสังคมไทย
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20007106
การคิดอย่างเป็นระบบ
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20005102
เศรษฐกิจพอเพียง
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20007101
การพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพเพื่อสุขภาพและสังคม
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10005106
วัฒนธรรมอาเซียน
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10005104
อาเซียนศึกษา
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20007101
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10005104
อาเซียนศึกษา
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10005106
วัฒนธรรมอาเซียน
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20007107
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20005102
ชีวิตกับสังคมไทย
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
10005104
อาเซียนศึกษา
ปวช.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20005102
เศรษฐกิจพอเพียง
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20007107
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
10005104
อาเซียนศึกษา
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
20005101
ชีวิตกับสังคมไทย
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20005102
เศรษฐกิจพอเพียง
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20007107
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20005101
ชีวิตกับสังคมไทย
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20007106
การคิดอย่างเป็นระบบ
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
10000303
การปกครองของไทยกับประชาธิปไตย
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10000302
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
20007107
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20005101
ชีวิตกับสังคมไทย
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20007106
การคิดอย่างเป็นระบบ
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
10000303
การปกครองของไทยกับประชาธิปไตย
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10000302
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
20005103
เศรษฐกิจพอเพียง
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10005104
อาเซียนศึกษา
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
20007101
การพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพ
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
20005103
มนุษยสัมพันธ์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10000302
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10005106
วัฒนธรรมอาเซียน
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
20007101
การพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพ
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20005103
มนุษยสัมพันธ์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
10000302
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10005106
วัฒนธรรมอาเซียน
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331