ผู้สอน

นางปติญา มังคละคีรี

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 93  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 97 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
10527420
การจัดดอกไม้
ปวช.2
2
2562
รอตรวจสอบ
10527304
งานแม่บ้านโรงแรม
ปวช.2
2
2562
รอตรวจสอบ
10527420
การจัดดอกไม้
ปวช.2
2
2562
รอตรวจสอบ
10527422
การจัดตกแต่งสถานที่
ปวช.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20527307
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ
ปวส.2
2
2562
รอตรวจสอบ
20527412
ศิลปะการจัดดอกไม้
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20527302
การจัดการงานยแม่บ้านโรงแรม
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20527305
การตลาดธุรกิจบริการ
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20527702
การแกะสลักน้ำแข็งและวัสดุอื่น
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20527702
การแกะสลักนำ้แข็งและวัสดุอื่น
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20527305
การตลาดธุรกิจบริการ
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
10527304
งานแม่บ้านโรงแรม
ปวช.2
2
2562
รอตรวจสอบ
20527302
การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
10527420
การจัดดอกไม้
ปวช.2
2
2562
รอตรวจสอบ
10527422
การจัดตกแต่งสถานที่
ปวช.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20527412
ศิลปะการจัดดอกไม้
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20527307
สัมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ
ปวส.2
2
2562
รอตรวจสอบ
20800201
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20527601
โครงการ
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20527410
ศิลปะการจัดและตกแต่งสถานที่
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10527409
แกะสลักผักและผลไม้
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10527410
ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10527207
ธุรกิจโรงแรม2
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10527201
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10527206
การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10527302
การพัฒนาบุคลิกภาพ
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20527601
โครงการ
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10527409
แกะสลักผักและผลไม้
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10527410
ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10527207
ธุรกิจโรงแรม2
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10527201
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10527206
การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10527302
การพัฒนาบุคลิกภาพ
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20527410
ศิลปะการจัดและตกแต่งสถานที่
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20800201
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20527904
บุคลิกภาพสำหรับธุรกิจบริการ
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10527202
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20527301
การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20527202
หลักการดำเนินงานโรงแรม
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20527201
การดำเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10527422
การจัดตกแต่งสถานที่
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10527420
การจัดดอกไม้
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10527304
งานแม่บ้านโรงแรม
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10527304
งานแม่บ้านโรงแรม
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10527422
การจัดตกแต่งสถานที่
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20527201
การดำเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20527301
การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10527420
การจัดดอกไม้
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20527202
หลักการดำเนินงานโรงแรม
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20527904
บุคลิกภาพสำหรับธุรกิจบริการ
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10527202
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10527203
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ปวช.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20527901
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
10527410
ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร
ปวช.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20527408
การจัดเตรียมห้องพัก
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
10527206
การตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
10527207
ธุรกิจโรงแรม2
ปวช.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20527203
ศิลปะการต้อนรับและบริการ
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10527202
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ปวช.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10527409
แกะสลักผักและผลไม้
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
10527302
การพัฒนาบุคลิกภาพ
ปวช.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10527302
การพัฒนาบุคลิกภาพ
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
10527206
การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
20527203
ศิละการต้อนรับและบริการ
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
10527410
ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
20527408
การจัดเตรียมห้องพัก
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20527901
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
10527207
ธุรกิจโรงแรม 2
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
10527409
แกะสลักผัก ผลไม้
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
10527201
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
10527202
ศิลปัวัฒนธรรมไทย
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
20527305
การตลาดเพื่อธุรกิจบริการ
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20527702
แกะสลักนำ้แข็งและวัสดุอื่น
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20527307
สัมนาเชิงปฏิบัติการเชิงวิชาชีพ
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
10901127
ศิลปะการตกแต่งอาหารและโต๊ะอาหาร
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
20527412
ศิลปะการจัดดอกไม้
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20527302
การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
10527422
การจัดตกแต่งสถานที่
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10527420
การจัดดอกไม้
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10527308
งานส่วนหน้าโรงแรม
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
20527410
ศิลปะการจัดและตกแต่งสถานที่
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
10901108
การจัดดอกไม้
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
20527601
โครงการ
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
10901006
ตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10527410
ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10527302
พัฒนาบุคลิกภาพ
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
20800201
ระบบบริหารงานคุณภาพ
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
10527207
ธุรกิจโรงแรม2
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
20527202
หลักการดำเนินงานโรงแรม
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
20527904
บุคลิกภาพสำหรับธุรกิจบริการ
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
20527301
การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม
ปวส1
2
2559
ส่งแล้ว
10901004
ศิลปะการให้บริการ
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
10901127
ศิลปะการตกแต่งอาหารและโต๊ะอาหาร
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
10901002
การพัฒนาบุคลิกภาพ
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว
10901122
ใบตองและแกะสลัก
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว
10527308
งานส่วนหน้าโรงแรม
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
10527422
การจัดตกแต่งสถานที่
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331