ผู้สอน

ผศ.ศุภชัย ปลายเนตร

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 5  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 5 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
30201235
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
ป.ตรี ปี4
2
2559
ส่งแล้ว
30201236
ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
ป.ตรี ปี4
2
2559
ส่งแล้ว
20111903
เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
20304006
เครื่องกลไฟฟ้า2
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
20111303
เครื่องกลไฟฟ้า 1
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331