ผู้สอน

นางทัศนีย์ พลแก้ว

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 2  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 3 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20002101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20002106
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
20002109
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331