ผู้สอน

นายณัฐวุฒิ ชัวนินี

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 40  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 40 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20800202
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20113904
อ่านแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20113308
เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10800202
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10113405
เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10100211
เขียนแบบเบื้องต้น
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20800201
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10113502
โครงการ
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10113306
วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 2
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20113301
เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10113303
อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20113905
กลศาสตร์เบื้องต้น
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10113406
คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
20113401
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานก่อสร้าง
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10113306
วัสดุและเทคนิคการทำงาน 2
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20113301
เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10113502
โครงการ
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
20110602
โครงการ 2
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20113905
กลศาสตร์เบื้องต้น
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10113406
คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
20113401
โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้าง
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10113303
อ่านแบบเขียนแบบงานโครงสร้าง
ปวช.2
2
2561
10000802
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
20113301
เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20113905
กลศาสตร์เบื้องต้น
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20113401
โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้าง
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20113301
เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20110602
โครงการ 2
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
10113303
อ่านแบบเขียนแบบงานโครงสร้าง
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10000802
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
20113301
เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
10306105
งานเขียนแบบก่อสร้าง3
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
10307120
การเขียนแบบก่อสร้าง3
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว
10000802
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
20100907
งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ปวส.1
1
2559
ส่งแล้ว
10307127
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
ปวช.3
1
2559
ส่งแล้ว
10307114
ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
ปวช.2
1
2559
ส่งแล้ว
10000703
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
ปวช.3
1
2559
ส่งแล้ว
10800201
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ปวช.1
1
2559
ส่งแล้ว
10114412
การอ่านแบบ
ปวช.1
1
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331