ผู้สอน

ผศ.ปุณยนุช ภู่ระหงษ์

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 26  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 26 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
30201231
การจัดการทางอุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี1
2
2561
รอตรวจสอบ
20216304
การบัญชีต้นทุน 2
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20216302
การบัญชีชั้นกลาง 2
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20200202
หลักการจัดการ
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20216301
การบัญชีชั้นกลาง 1
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20216303
การบัญชีต้นทุน 1
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20200202
หลักการจัดการ
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20216303
การบัญชีต้นทุน 1
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20216301
การบัญชีชั้นกลาง 1
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20216304
การบัญชีต้นทุน 2
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20216302
การบัญชีชั้นกลาง 2
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
30201232
การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ
ป.ตรี ปี4
1
2560
ส่งแล้ว
30201231
การจัดการทางอุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี3
2
2560
ส่งแล้ว
20216304
การบัญชีต้นทุน 2
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20216302
การบัญชีชั้นกลาง 2
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20216601
โครงงการวิชาชีพ
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
20216303
การบัญชีต้นทุน 1
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20216301
การบัญชีชั้นกลาง 1
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
30201232
วิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ
ป.ตรี ปี4
1
2560
ส่งแล้ว
20216601
โครงงการวิชาชีพ
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20216303
การบัญชีต้นทุน 1
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20216301
การบัญชีชั้นกลาง 1
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
30201232
การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ
ป.ตรี ปี4
2
2559
ส่งแล้ว
20800201
การบริหารงานคุณภาพในองค์กร
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
20401104
การบัญชีต้นทุน 2
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
20401105
การบัญชีชั้นสูง 1
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331