ผู้สอน

นายสิทธิพงษ์ อุดมบุญญานุภาพ

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 16  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 16 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
10109308
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10109409
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10302104
งานเครื่องมือกล CNC
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
20109307
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกอุตสาหกรรม
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20100908
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20109703
เทคนิคการผลิตอุปกรณืนำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
10109303
ทฤษฎีเครื่องมือกล
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
10100208
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
20109301
เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 1
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20109401
เทคนิคเขียนแบบเครื่องกล
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20109403
เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล3
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
10302006
พื้นฐานเทคโนโลยี CNC
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10304136
งานนิวเมติกส์ไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10302114
งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10109309
โปรแกรมซีเอ็นซีพื้นฐาน
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10109304
การวัดละเอียด
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331