ผู้สอน

นายวราวุธ บัวชุม

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 12  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 17 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
30308302
วงจรไฟฟ้า
ป.ตรี ปี1
1
2562
ส่งแล้ว
30302307
เทคโนโลยีภาพและเสียง
ป.ตรี ปี2
1
2560
ส่งแล้ว
30302430
โครงงานพิเศษ
ป.ตรี ปี2
2
2560
ส่งแล้ว
30302418
ปฎิบัติการระบบการสื่อสาร
ป.ตรี ปี2
2
2560
ส่งแล้ว
20112309
ระบบเสียงและระบบภาพ
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
10112310
เครื่องส่งวิทยุ
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10112303
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
20112904
งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20112903
งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20112306
เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20112202
เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
10112304
เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
20112309
ระบบเสียงและระบบภาพ
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
20112201
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
20112905
งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ
ปวส.1
1
2559
ส่งแล้ว
10305104
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
ปวช.2
1
2559
ส่งแล้ว
10305115
เครื่องเสียง
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331