ผู้สอน

นายสมศักดิ์ แสนเมือง

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 23  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 23 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
30201248
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
ป.ตรี ปี3
1
2562
ส่งแล้ว
20111304
การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
ปวส.2
1
2562
ส่งแล้ว
10111414
เครื่องวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบื้องต้น
ปวช.2
1
2562
ส่งแล้ว
20111403
นิวเมติกส์และไฮดริลิกส์
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
10100209
งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
10111417
อุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
10111414
เครื่องวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบื้องต้น
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
10800201
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
10111414
เครื่องวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบื้องต้น
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
10111417
อุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
10800201
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
30201247
เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
ป.ตรี ปี2
3
2560
ส่งแล้ว
30201247
เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
ป.ตรี ปี2
3
2560
ส่งแล้ว
10100209
งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
20111403
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
10111302
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
20111304
การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยด้วยคอมพิวเตอร์
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20111905
มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
10111407
ดิจิตอลเบื้องต้น
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10111407
ดิจิตอลเบื้องต้น
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
20111905
มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20111304
การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
10111302
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331