ผู้สอน

นายวีระพล นามวงค์

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 26  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 25 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20114902
การเขียนแบบก่อสร้าง
ปวช.1
1
2559
รอตรวจสอบ
20114308
วัสดุและวิธีการก่อสร้าง1
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10114702
ระบบไฟฟ้าในอาคาร
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
20114401
อุปกรณ์ประกอบอาคาร
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20114207
ทฤษฎีโครงสร้าง
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10114408
กฏหมายอาคาร
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10114201
เขียนแบบเบื้องต้น
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20800201
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10114701
ควบคุมงานก่อสร้าง
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
20114404
การประมาณราคางานก่อสร้าง
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20114702
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20114703
การบริหารงานก่อสร้าง
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20114203
การขียนแบบก่อสร้าง1
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10114207
การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10114310
การประมาณราคาก่อสร้าง
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20114203
การเขียนแบบก่อสร้าง1
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20114905
วัสดุและวิธีการก่อสร้าง
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20114401
อุปกรณ์ประกอบอาคาร
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20800201
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20114207
ทฤษฎีโครงสร้าง
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10114702
ระบบไฟฟ้าอาคาร
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
10114701
ควบคุมงานอาคาร
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
10114408
กฏหมายอาคาร
ปวช.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10114409
เทคนิคก่อสร้าง 1
ปวช.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10114201
เขียนแบบเบื้องต้น
ปวช.1
1
2561
รอตรวจสอบ

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331