ผู้สอน

นางสาวปัทมา วิชัยโย

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 20  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 22 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20003101
วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20003101
วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20003102
วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20003101
วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20003104
วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20003101
วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20003105
วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาธุรกิจและบริการ
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20003102
วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20003101
วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20003105
วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20003101
วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20003102
วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20003101
วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20003105
วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20003101
วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
20000701
สิ่งแวดล้อมกับการเพิ่มผลผลิต
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20003102
วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20003101
วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20000701
สิ่งแวดล้อมกับการเพิ่มผลผลิต
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
20003101
วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
20003105
วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
20003102
วิทยาศสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331