ผู้สอน

นายสมศักดิ์ ชัยมาโย

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 8  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 4 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20005103
มนุษย์สัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20005102
เศรษฐกิจพอเพียง
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20007101
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20005101
ชีวิตกับสังคมไทย
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331