ผู้สอน

นายชาลี บุญมา

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 16  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 15 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
10000602
วิชาการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการทำงาน
ปวช.3
2
2560
รอตรวจสอบ
10006102
วิชาทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
ปวช.2
2
2560
รอตรวจสอบ
10006106
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
ปวช.3
2
2560
รอตรวจสอบ
10006101
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ปวช.1
2
2560
รอตรวจสอบ
10000603
ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต
ปวช.1
1
2560
รอตรวจสอบ
10006101
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ปวช.1
1
2560
รอตรวจสอบ
10006106
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
ปวช.1
1
2560
รอตรวจสอบ
10000602
การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการทำงาน
ปวช.3
2
2560
รอตรวจสอบ
10006102
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
ปวช.2
2
2560
รอตรวจสอบ
10000601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ปวช.1
2
2560
รอตรวจสอบ
10006106
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
ปวช.2
2
2560
รอตรวจสอบ
10000603
ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต
ปวช.1
1
2560
รอตรวจสอบ
10000601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุลิกภาพ
ปวช.1
1
2560
รอตรวจสอบ
10006101
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ปวช.1
1
2560
รอตรวจสอบ
10006106
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331