ผู้สอน

นางสาวเกษมสุข บุญญา

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 17  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 19 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20220306
หลักการติดต่อสื่อสาร
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20220402
เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20220601
โครงการ
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20200202
หลักการจัดการ
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20220302
ธุรการสำนักงาน
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20200903
การเป็นผู้ประกอบการ
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20200203
หลักการตลาด
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20800201
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20220902
งานสารบรรณ
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20220305
การผลิตเอกสารเพื่องานสำนักงาน
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20220901
เครื่องใช้สำนักงานและการพิมพ์เอกสาร
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20220405
เทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20220402
เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20220601
โครงการ
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20220302
ธุรการสำนักงาน
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20220307
เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20200203
หลักการตลาด
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20200202
หลักการจัดการ
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20200903
การเป็นผู้ประกอบการ
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331