ผู้สอน

ผศ.ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 41  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 42 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
30308303
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
ป.ตรี ปี1
1
2562
ส่งแล้ว
20112602
โครงการ 1
ปวส.2
1
2562
ส่งแล้ว
20112203
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.2
1
2562
ส่งแล้ว
30302404
ปฏิบัติการออกแบบวงจรความถี่สูง
ป.ตรี ปี4
2
2561
ส่งแล้ว
20112603
โครงการ 2
ปวส.2
2
2561
ส่งแล้ว
20112303
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
ปวส.2
2
2561
ส่งแล้ว
20112304
ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี
ปวส.1
2
2561
ส่งแล้ว
10112404
วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน
ปวช.3
2
2561
ส่งแล้ว
20112603
โครงการ 2
ปวส.2
2
2561
ส่งแล้ว
20112304
ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี
ปวส.1
2
2561
ส่งแล้ว
20112303
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
ปวส.2
2
2561
ส่งแล้ว
10112404
วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน
ปวช.3
2
2561
ส่งแล้ว
20112303
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20112602
โครงการ 1
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20112303
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20112203
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
30302403
การออกแบบวงจรความถี่สูง
ป.ตรี ปี4
1
2561
ส่งแล้ว
20305105
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20112602
โครงการ 1
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20112203
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20112310
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20305109
ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20112303
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20112603
โครงการ2
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20305109
ออปแอมป์และลิเนียไอซี
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
10305113
เครื่องรับวิทยุ
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
2011220
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
2011260
โครงการ 1
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20112303
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20112304
ออปแอมป์และลิเนียไอซี
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20112603
โครงการ 2
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20112310
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20305109
ออปแอมป์และลิเนียไอซี
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20112203
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
10305113
เครื่องรับวิทยุ
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
20112602
โครงการ 1
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
30302309
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
ป.ตรี ปี1
2
2559
ส่งแล้ว
30302404
ปฏิบัติการออกแบบวงจรความถึ่สูง
ป.ตรี ปี2
2
2559
ส่งแล้ว
30302403
การออกแบบวงจรความถี่สูง
ป.ตรี ปี2
2
2559
ส่งแล้ว
20305123
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
20305105
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
20112304
ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331