ผู้สอน

นายสิทธิชัย เจริญราช

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 10  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 10 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
10100208
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
20109305
ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20109302
การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20109303
โปรแกรม CNC
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
10109302
เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
20109403
เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล3
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20109304
เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลCNC
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
10800202
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10109402
งานผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10100208
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331