ผู้สอน

นายวิโรจน์ ฉัตรเกษ

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 36  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 31 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
30302208
กลศาสตร์วิศวกรรม
ป.ตรี ปี4
1
2562
ส่งแล้ว
30209306
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
ป.ตรี ปี4
1
2562
ส่งแล้ว
20109601
โครงการ
ปวส.2
1
2562
ส่งแล้ว
20800201
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
ปวส.1
1
2562
ส่งแล้ว
20109401
เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล
ปวส.1
1
2562
ส่งแล้ว
10100208
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
ปวช.1
1
2562
ส่งแล้ว
30302208
กลศาสตร์วิศวกรรม
ป.ตรี ปี2
2
2561
ส่งแล้ว
30209303
ชิ้นส่วนครื่องจักรกล
ป.ตรี ปี1
1
2561
ส่งแล้ว
30209306
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
ป.ตรี ปี2
1
2561
ส่งแล้ว
30302211
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี2
1
2561
ส่งแล้ว
30206413
วิศวกรรมการบำรุงรักษา
ป.ตรี ปี2
2
2561
ส่งแล้ว
30302211
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี2
1
2561
ส่งแล้ว
30209306
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
ป.ตรี ปี2
1
2561
ส่งแล้ว
30209303
ชิ้นส่วนครื่องจักรกล
ป.ตรี ปี1
1
2561
ส่งแล้ว
30209413
วิศวกรรมการบำรุงรักษา
ป.ตรี ปี2
2
2560
ส่งแล้ว
30209410
การวิจัยดำเนินงาน
ป.ตรี ปี2
2
2560
ส่งแล้ว
30302211
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี2
2
2560
ส่งแล้ว
30209309
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
ป.ตรี ปี2
2
2560
ส่งแล้ว
20100907
งานคอมพิวเตอร์เบื้องตัน
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20109601
โครงการ
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20109401
เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
10109301
เขียนแบบเครื่องมือกล 1
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
20100908
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
10100208
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
30209410
การวิจัยดำเนินงาน
ป.ตรี ปี2
2
2560
ส่งแล้ว
30302211
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี2
2
2560
ส่งแล้ว
30209306
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
ป.ตรี ปี2
2
2560
ส่งแล้ว
30206413
วิศวกรรมการบำรุงรักษา
ป.ตรี ปี2
2
2560
ส่งแล้ว
10100208
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
20100906
งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20800202
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331