ผู้สอน

นางสาวสุนิสา นนจันทร์

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 41  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 55 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
10200202
การบัญชีเบื้องต้น 1
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10200701
กฎหมายพาณิชย์
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20216601
โครงการ
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10216302
การบัญชีห้างหุ้นส่วน
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10216404
การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10216407
การบัญชีตั๋วเงิน
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10216405
การบัญชีกิจการพิเศษ
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10216405
การบัญชีกิจการพิเศษ
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10216308
กระบวนการจัดทำบัญชี
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10200201
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10216303
การบัญชีบริษัทจำกัด
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10216405
การบัญชีกิจการพิเศษ
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10216405
การบัญชีกิจการพิเศษ
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10800201
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10216308
กระบวนการจัดทำบัญชี
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10216304
ต้นทุนเบื้อต้น
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10216401
การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10200201
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10211601
โครงการ
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
10216302
การบัญชีห้างหุ้นส่วน
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
20216409
การบัญชีการเงิน
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
10200701
กฎหมายพาณิชย์
ปวช.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20200901
หลัการบัญชีเบื้องต้น 1
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
10216301
การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า
ปวช.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10216404
การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
10216407
การบัญชีตั๋วเงิน
ปวช.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10401019
มารยาทและการสมาคม
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10800201
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10216401
การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10200203
การบัญชีเบื้อต้น 2
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10216306
ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10401103
การบัญชีบริษัทจำกัด
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10800201
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10401103
การบัญชีบริษัทจำกัด
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10401019
มารยาทและการสมาคม
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10216306
ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10216401
การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10200201
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10200203
การบัญชีเบื้อต้น 2
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10000704
การเงินส่วนบุคคล
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10000703
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10216301
การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10401109
กระบวนการจัดทำบัญชี
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10200202
การบัญชีเบื้อต้น 1
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10401102
การบัญชีห้างหุ้นส่วน
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
20200901
หลัการบัญชีเบื้องต้น 1
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
10216305
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
20216408
การภาษีอากร
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20206304
การภาษีอากร
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20200901
หลัการบัญชีเบื้องต้น 1
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
10401109
กระบวนการจัดทำบัญชี
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10401102
การบัญชีห้างหุ้นส่วน
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10216305
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10216301
การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10200202
การบัญชีเบื้อต้น 1
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331