ผู้สอน

นายอภิสิทธิ์ แก้วชาลุน

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 3  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 4 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20109304
เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20109306
มาตรวิทยาอุตสาหกรรม
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20800201
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
10302113
งานสร้างเครื่องมือตัด
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331