ผู้สอน

นายบุญเติม อุ่นวิเศษ

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 4  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 6 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
2030400
การออกแบบระบบไฟฟ้า
ปวส.2
1
2559
ส่งแล้ว
30201213
ปฏิบัติเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
ป.ตรี ปี1
2
2559
ส่งแล้ว
30201212
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
ป.ตรี ปี1
2
2559
ส่งแล้ว
20304203
การประมาณราคา
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
2030460
ระบบไฟฟ้าในอาคารขนาดใหญ่
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
10304113
การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331