ผู้สอน

นายสมศักดิ์ ไชยมาโย

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 41  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 43 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20007101
แผนการสอนวิชาการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
ปวส.2
2
2562
รอตรวจสอบ
10006106
แผนการสอนการจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
ปวช.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20005103
แผนการสอนวิชามนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปวส.2
2
2562
รอตรวจสอบ
10005104
แผนการจัดการเรียนวิชาอาเซียนศึกษา
ปวช.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20005102
แผนการจัดการเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10005104
แผนการจัดการเรียนวิชาอาเซียนศึกษา
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10005101
แผนการจัดการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20005102
บันทึกหลังสอน วิชาเศรษฐกิจพอเพียง
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20005104
บันทึกหลังสอน วิชาอาเซียน
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10005101
บันทึกหลังสอน วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20005102
แผนการจัดการเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10005104
แผนการจัดการเรียนวิชาอาเซียนศึกษา
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10005101
แผนการจัดการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20007101
บันทึกหลังสอน วิชาการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20005101
บันทึกหลังสอน วิชาชีวิตกับสังคมไทย
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10005101
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ปวช.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20005101
ชีวิตกับสังคมไทย
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
10001501
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
20001501
ชีวิตกับสังคมไทย
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
10000303
การปกครองของไทยกับประชาธิปไตย
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
20001501
ชีวิตกับสังคมไทย
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20007101
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
10005104
อาเซียนศึกษา
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
20005102
เศรษฐกิจพอเพียง
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
10005101
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10003101
หลักธรรมกับการดำเนินชีวิต
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10005101
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
20001501
ชีวิตกับสังคมไทย
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20006101
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
10005104
อาเซียนศึกษา
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
20001501
บันทึกหลังการสอน วิชาชีวิตกับสังคมไทย
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
10001501
บันทึกหลังการสอน วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10001501
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ปวช.1
1
2559
ส่งแล้ว
30004101
อาเซ๊ยนศึกษา
ป.ตรี ปี1
1
2560
ส่งแล้ว
10001501
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
20001501
ชีวิตกับสังคมไทย
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20001501
ชีวิตกับสังคมไทย
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20005101
ชีวิตกับสังคมไทย
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
10005104
อาเซียนศึกษา
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
1000302
ภูมิเศรษฐศาสตร์
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
10005101
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
10000301
หลักธรรมกับการดำเนินชีวิต
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
20000301
วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331