ผู้สอน

ณัฐพงษ์ ชลัยรัตน์

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 31  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 31 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
10003102
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาช่างอุตสาหกรรม
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10003103
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาธุรกิจและบริการ
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10003101
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10001402
คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10006106
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10003103
วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาธุรกิจและบริการ
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10003102
วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาช่างอุตสาหกรรม
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20007106
การคิดอย่างเป็นระบบ
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10004101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ปวช.1
1
2561
รอตรวจสอบ
10800204
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10003101
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ปวช.1
1
2561
รอตรวจสอบ
10003101
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
20007106
การคิดอย่างเป็นระบบ
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
10004101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ปวช.1
1
2561
รอตรวจสอบ
10006106
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
10000701
สิ่งแวดล้อมกับการเพิ่มผลผลิต
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10004102
คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10004101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10003101
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10000701
สิ่งแวดล้อมกับการเพิ่มผลผลิต
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10004106
คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10000403
คณิตศาสตร์3
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10000701
สิ่งแวดล้อมกับการเพิ่มผลผลิต
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10004106
คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10000701
สิ่งแวดล้อมกับการเพิ่มผลผลิต
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10003101
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10004101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10000408
คณิตศาสตร์ 8
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว
10004106
คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
10004105
เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
10004102
คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331