ไม่พบข้อมูล ส่งแผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 5 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
10301106
ศูนย์บริการฯ
ปวช.3
2
2559
รอตรวจสอบ
10301101
ส่งกำลังรถยนต์
ปวช.2
2
2559
รอตรวจสอบ
10301102
เครื่องล่างรถยนต์
ปวช.2
2
2559
รอตรวจสอบ
20108307
เชื้อเพลิงฯ
ปวส.1
2
2559
รอตรวจสอบ
20300132
ระบบการจัดการพลังงานฯ
ปวส.2
2
2559
รอตรวจสอบ

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331