ผู้สอน

ดร.สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 2  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 3 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
30201220
การปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
ป.ตรี ปี1
2
2559
ส่งแล้ว
30201218
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
ป.ตรี ปี1
2
2559
ส่งแล้ว
20111201
วงจรไฟฟ้า
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331