ผู้สอน

นายหาญณรงค์ บำรุงศิริ

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 42  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 43 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
30209202
การบริหารงานอุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี3
1
2562
รอตรวจสอบ
30209202
การบริหารงานอุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี3
1
2562
รอตรวจสอบ
20100906
งานเชื่อมและโลหะแผ่น
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
10110304
งานทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ
ปวช.3
2
2562
รอตรวจสอบ
10110406
โลหะวิทยาเบื้องต้น
ปวช.2
2
2562
รอตรวจสอบ
10110303
งานทดสอบแบบทำลายสภาพ
ปวช.2
2
2562
รอตรวจสอบ
30209202
การบริหารงานอุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี3
1
2562
ส่งแล้ว
20110402
โลหะวิทยางานเชื่อม
ปวส.2
1
2562
ส่งแล้ว
20110305
วัสดุและโลหะวิทยา
ปวส.1
1
2562
ส่งแล้ว
20110301
วัสดุในการเชื่อม
ปวส.1
1
2562
ส่งแล้ว
10110411
วัสดุช่างเชื่อม
ปวช.3
1
2562
ส่งแล้ว
10100205
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
ปวช.1
1
2562
20100906
งานเชื่อมและโลหะแผ่น
ปวส.1
2
2561
ส่งแล้ว
20110309
การทดสอบวัสดุงานเชื่อม
ปวส.2
2
2561
ส่งแล้ว
10110304
งานทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ
ปวช.3
2
2561
ส่งแล้ว
10110406
โลหะวิทยาเบื้องต้น
ปวช.2
2
2561
ส่งแล้ว
10110303
งานทดสอบแบบทำลายสภาพ
ปวช.2
2
2561
ส่งแล้ว
30209202
การบริหารงานอุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี1
1
2561
ส่งแล้ว
20100906
งานเชื่อมและโลหะแผ่น
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
10110411
วัสดุช่างเชื่อม
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
20100203
นิวเมติกและไฮดรอลิกส์
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20110305
วัสดุและโลหะวิทย
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20110301
วัสดุในงานเชื่อม
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
10110406
โลหะวิทยาเบื้องต้น
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
20110308
โลหะวิทยางานเชื่อม
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
10303120
งานทดสอบวัสดุ
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
20210602
โครงการ 2
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
30209292
การบริหารงานอุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี3
1
2560
ส่งแล้ว
20100906
งานเชื่อมและโลหะแผ่น
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20110302
วัสดุและโลหะวิทยา
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20110601
โครงการ
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20110301
การควบคุมคุณภาพ
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
10110310
กลศาสตร์เคลื่องกล
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10100205
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10302103
งานอบชุบโลหะ
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10110412
งานสี
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
30209301
วัสดุในงานวิศวกรรม
ป.ตรี ปี3
2
2559
ส่งแล้ว
20628207
การเชื่อมของอากาศยาน
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
20303203
การทดสอบวัสดุงานเชื่อม
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
20110308
โลหะวิทยาการเชื่อม
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
10303121
งานทดสอบวัสดุ
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
10300110
โลหะวิทยาเบื้องต้น
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว
10300106
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331