ผู้สอน

นางสาวชุติภา คำพันธ์

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 146  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 91 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
10218410
การคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการตลาด
ปวช.3
2
2562
รอตรวจสอบ
20218412
เทคนิคการนำเสนอ
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20218304
การสื่อสารทางการตลาด
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
10218305
การโฆษณา
ปวช.3
2
2562
รอตรวจสอบ
10200205
การขายเบื้องต้น2
ปวช.1
2
2562
รอตรวจสอบ
10218304
การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
ปวช.1
2
2562
รอตรวจสอบ
10218701
การประชาสัมพันธ์
ปวช.2
2
2562
รอตรวจสอบ
10218413
การขายออนไลน์
ปวช.2
2
2562
รอตรวจสอบ
20218412
เทคนิคการนำเสนอ
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20218304
การสื่อสารทางการตลาด
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
10218410
การคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการตลาด
ปวช.3
2
2562
รอตรวจสอบ
10218305
การโฆษณา
ปวช.3
2
2562
รอตรวจสอบ
10218701
การประชาสัมพันธ์
ปวช.2
2
2562
รอตรวจสอบ
10218413
การขายออนไลน์
ปวช.2
2
2562
รอตรวจสอบ
10200205
การขายเบื้องต้น2
ปวช.1
2
2562
รอตรวจสอบ
10218304
การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
ปวช.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20218307
การจัดการ่ช่องทางทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20218401
การบริหารธุรกิจขนาดย่อม
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10218307
การจัดแสดงสินค้า
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10218402
การขายตรง
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10218403
การค้าปลีกและการค้าส่ง
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20200903
การเป็นผู้ประกอบการ
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10200204
การขายเบื้องต้น1
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20218401
การบริหารธุรกิจขนาดย่อม
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20218307
การจัดการ่ช่องทางทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20200903
การเป็นผู้ประกอบการ
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10218402
การขายตรง
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10218307
การจัดแสดงสินค้า
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10200204
การขายเบื้องต้น1
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10218403
การค้าปลีกและการค้าส่ง
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20200202
หลักการจัดการ
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20218304
การสื่อสารทางการตลาด
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10218305
การโฆษณา
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10218410
การคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการตลาด
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10218413
การขายออนไลน์
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10218701
การประชาสัมพันธ์
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10800201
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10218304
การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10200205
การขายเบื้องต้น2
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10218410
การคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการตลาด
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10218701
การประชาสัมพันธ์
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20218304
การสื่อสารทางการตลาด
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10800201
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10218305
การโฆษณา
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
20200202
หลักการจัดการ
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10218413
การขายออนไลน์
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10218304
การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10200205
การขายเบื้องต้น2
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20200902
หลักการขาย
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20218307
การจัดการ่ช่องทางทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20200201
หลักเศรษฐศาสตร์
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20218301
การจัดการขาย
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20218401
การบริหารธุรกิจขนาดย่อม
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
10218402
การค้าปลีกและการค้าส่ง
ปวช.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10218402
การขายตรง
ปวช.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10200204
การขายเบื้องต้น1
ปวช.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20200902
หลักการขาย
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20218307
การจัดการ่ช่องทางทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20200201
หลักเศรษฐศาสตร์
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20218301
การจัดการขาย
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20218401
การบริหารธุรกิจขนาดย่อม
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
10218403
การค้าปลีกและการค้าส่ง
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
10218402
การขายตรง
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
10200204
การขายเบื้องต้น1
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
20200202
หลักการจัดการ
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
10218701
การประชาสัมพันธ์
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10218413
การขายออนไลน์
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10218304
การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10200205
การขายเบื้องต้น2
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10000704
การเงินส่วนบุคคล
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10000704
การเงินส่วนบุคคล
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
20200202
หลักการจัดการ
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
10218701
การประชาสัมพันธ์
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10218413
การขายออนไลน์
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10218304
การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10200205
การขายเบื้องต้น2
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
20218307
การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20200201
หลักเศรษฐศาสตร์
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20200903
การเป็นผู้ประกอบการ
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20218301
การจัดการขาย
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
10218402
การขายตรง
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10218308
การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10200201
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10200204
การขายเบื้องต้น1
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
20400101
หลักเศรษฐศาสตร์
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
20218303
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
20218304
การสื่อสารทาการตลาด
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
20218402
การตลาดบริการ
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
10401206
การจัดแสดงสินค้า
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
10401021
กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
10218304
การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331