ผู้สอน

นาย วิศรุต รัชนกุล

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 5  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 5 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20114303
การออกแบบสถาปัตยกรรม 3
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20114203
การเขียนแบบก่อสร้าง 1
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20114308
วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 1
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10114409
เทคนิคก่อสร้าง 1
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20114903
การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331