ผู้สอน

นางสาววิชุดา ตามัย

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 15  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 16 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20108603
โครงการ 1
ปวส.2
2
2560
รอตรวจสอบ
20108702
วิศวกรรมโรงต้นกำลัง
ปวส.2
2
2560
รอตรวจสอบ
20108307
เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
ปวช.2
2
2560
รอตรวจสอบ
10108406
งานวัดละเอียด
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10108404
งานบำรุงรักษารถยนต์
ปวช.2
2
2560
รอตรวจสอบ
10301123
งานวัดละเอียด
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
30208409
การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี2
1
2560
รอตรวจสอบ
30208312
โครงงานทางเทคโนโลยีเครื่องกล
ป.ตรี ปี2
1
2560
รอตรวจสอบ
30302210
วัสดุอุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี1
1
2560
รอตรวจสอบ
20800201
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
ปวส.1
1
2560
รอตรวจสอบ
20108602
โครงงาน
ปวส.2
1
2560
รอตรวจสอบ
20108303
การจัดการความปลอดภัย
ปวส.2
1
2560
รอตรวจสอบ
20100203
นิวแมติกส์และไฮโดรลิคส์
ปวส.1
1
2560
รอตรวจสอบ
10108407
คณิตศาสตร์ยานยนต์
ปวช.2
1
2560
รอตรวจสอบ
10108309
งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล
ปวช.2
1
2560
รอตรวจสอบ
10000902
โครงงาน
ปวช.3
1
2560
รอตรวจสอบ

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331