ผู้สอน

นางสาวโยธิกา กุลวงษ์

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 57  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 47 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
10003102
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาช่างอุตสาหกรรม
ปวช.1
2
2562
รอตรวจสอบ
10004107
คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ
ปวช.1
2
2562
รอตรวจสอบ
10004106
คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม
ปวช.1
2
2562
รอตรวจสอบ
10004105
เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสเบื้องต้น
ปวช.1
2
2562
รอตรวจสอบ
10004104
คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม2
ปวช.1
2
2562
รอตรวจสอบ
10004103
คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม1
ปวช.1
2
2562
รอตรวจสอบ
10003101
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10004101
คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม1
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10004101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10004103
คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม1
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10004104
คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม2
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10004103
คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม1
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10003101
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10004101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10004107
คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10003102
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาช่างอุตฯ
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10004105
เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสเบื้องต้
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10004101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ปวช.1
1
2561
รอตรวจสอบ
10000403
คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตฯ1
ปวช.1
1
2561
รอตรวจสอบ
10004102
คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
ปวช.1
1
2561
รอตรวจสอบ
10000403
คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตฯ1
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10004104
คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตฯ2
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10004106
คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10004103
คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตฯ1
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
10004102
คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
10004101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
10000403
คณิตศาสตร์3
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10004104
คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตฯ2
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10004103
คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตฯ1
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10004102
คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10000403
คณิตศาสตร์3
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10004104
คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตฯ2
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10004103
คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตฯ1
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10004102
คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10004104
คณิตศาสตร์ อุตฯ2
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10004103
คณิตศาสตร์ อุตฯ1
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10004102
คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10000403
คณิตศาสตร์ 3
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10000404
คณิตศาสตร์4
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10004101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10000403
คณิตศาสตร์3
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10000402
คณิตศาสตร์2
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
20004102
คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
10004104
คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตฯ2
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
10000403
คณิตศาสตร์3
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
10000402
คณิตศาสตร์2
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว
10000401
คณิตศาสตร์1
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331