ผู้สอน

นางสาวสุทธิรักษ์ ไพโรจน์

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 18  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 21 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
10003101
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
10003103
วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10003102
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10003306
โครงงานวิทยาศาสตร์
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10000506
วิทยาศาตร์ 5
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10000503
วิทยาศาสตร์2
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10000501
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10003101
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10003103
วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10003102
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
30302204
ปฏิบัติการฟิสิกส์
ป.ตรี ปี1
1
2560
ส่งแล้ว
30302203
ฟิสิกส์
ป.ตรี ปี1
1
2560
ส่งแล้ว
10000503
วิทยาศาสตร์2
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10000506
วิทยาศาสตร์5
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10000501
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10003306
โครงงานวิทยาศาสตร์
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10003101
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10000503
วิทยาศาสตร์ 2
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
10000507
วิทยาศาสตร์ 6
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
10003103
วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาธุรกิจและบริการ
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
10003102
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรมม
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331