ผู้สอน

นางปราณี ยตะโคตร

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 17  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 18 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20002109
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20002106
การสนทนาภาษาอังกฤษ1
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20002106
การสนทนาภาษาอังกฤษ1
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20002109
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20002101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20002109
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20002106
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20002109
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20002101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20002109
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20002106
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20002106
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20002101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20002109
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20002101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20002109
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
20002106
ภาษาอังกฤษสนทนา 1
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
20000202
ภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรม
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331