ผู้สอน

นางสาว ภัสรา บุษมงคล

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 18  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 18 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20527303
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ปวส.2
1
2560
รอตรวจสอบ
20527303
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ปวส.1
1
2560
รอตรวจสอบ
10527201
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ปวช.1
1
2560
รอตรวจสอบ
10527302
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ปวช.2
1
2560
รอตรวจสอบ
10900301
โครงการ
ปวช.3
1
2560
รอตรวจสอบ
10527202
ศิลปะการให้บริการ
ปวช.2
1
2560
รอตรวจสอบ
10901114
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ปวช.3
1
2560
รอตรวจสอบ
10527416
อาหารอาเซียน
ปวช.2
1
2560
รอตรวจสอบ
10527417
อาหารไทย
ปวช.1
1
2560
รอตรวจสอบ
20527201
การดำเนินอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ปวส.1
1
2559
ส่งแล้ว
10527301
ความปลอดภัยในโรงแรม
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
20527431
เบเกอรี่
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
10901117
การจัดแสดงอาหาร
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
10901125
อาหารนานาชาติ
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
1090110
การประกอบอาหารโรงแรม
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว
10901106
งานแม่บ้านโรงแรม
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว
1090102
ความปลอดภัยในโรงแรม
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
10800201
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331