ผู้สอน

นางสาวประจิตรา หม่อมพะเนาว์

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 16  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 16 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
10220406
เอกสารธุรกิจ
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10220305
พิมพ์ประยุกต์
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10220601
โครงการ
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10200206
พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10800203
การเป็นผู้ประกอบการ
ปวช.1
1
2561
รอตรวจสอบ
10220405
การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพเลขานุการ
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
10220309
การพัฒนาบุคลิกภาพ
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
10220305
พิมพ์ประยุกต์
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
10220304
งานสารบรรณ
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
10200206
พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
ปวช.1
1
2561
รอตรวจสอบ
10220304
งานสารบรรณ
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10403310
การบันทึกและถอดข้อความ
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10400301
โครงการ
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10200201
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10800203
การเป็นผู้ประกอบการ
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10200206
พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331