ผู้สอน

นางสาวหัทยา ภูน้ำเย็น

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 48  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 48 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20216301
การบัญชีชั้นกลาง 1
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
10216308
กระบวนการจัดทำบัญชี
ปวช.3
2
2562
รอตรวจสอบ
10216401
การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว
ปวช.2
2
2562
รอตรวจสอบ
20200701
กฎหมายธุรกิจ
ปวส.2
2
2562
รอตรวจสอบ
10216401
การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว
ปวช.2
2
2562
รอตรวจสอบ
20216301
การบัญชีชั้นกลาง 1
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
10216308
กระบวนการจัดทำบัญชี
ปวช.3
2
2562
รอตรวจสอบ
20200701
กฎหมายธุรกิจ
ปวส.2
2
2562
รอตรวจสอบ
20216305
การบัญชีชั้นสูง 1
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20216303
การบัญชีต้นทุน1
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20216303
การบัญชีต้นทุน1
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20216305
การบัญชีชั้นสูง 1
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20200701
กฎหมายธุรกิจ
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20800201
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20216301
การบัญชีชั้นกลาง 1
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20200701
กฎหมายธุรกิจ
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20216301
การบัญชีชั้นกลาง 1
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20800201
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20200903
การเป็นผู้ประกอบการ
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20200901
หลักการบัญชีเบื้องต้น 1
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20200202
หลักการจัดการ
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20216601
โครงการ
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20216305
การบัญชีชั้นสูง 1
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20200901
หลักการบัญชีเบื้องต้น 1
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20200903
การเป็นผู้ประกอบการ
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20200202
หลักการจัดการ
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20216601
โครงการ
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20216305
การบัญชีชั้นสูง 1
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20200904
หลักการบัญชีเบื้องต้น 2
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20200201
หลักเศรษฐศาสตร์
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20800201
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20200904
หลักการบัญชีเบื้องต้น 2
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20200203
หลักเศรษฐศาสตร์
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20800201
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20216301
การบัญชีชั้นกลาง 1
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20216305
การบัญชีชั้นสูง 1
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20216401
ระบบบัญชี
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20216601
โครงการ
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20216601
โครงการ
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20216301
การบัญชีชั้นกลาง 1
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20216305
การบัญชีชั้นสูง 1
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20216401
ระบบบัญชี
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
10200201
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
20200203
หลักเศรษฐศาสตร์
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
10401112
การบัญชีกิจการพิเศษ
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว
10401018
เอกสารธุรกิจ
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว
10200203
การบัญชีเบื้องต้น 2
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
20401112
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331