ผู้สอน

นายบุญเลิศ โพธิ์ขำ

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 8  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 9 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
10111306
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
10111404
หม้อแปลงไฟฟ้า
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
0111301
เขียนแบบไฟฟ้า
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
20111905
มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
10111404
หม้อแปลงไฟฟ้า
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10111304
เครื่องวัดไฟฟ้า
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
20100903
งานไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิค
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20111905
มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
20111905
มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331