ผู้สอน

นายอนันตชิน คำสุภา

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 17  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 18 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20100901
งานเทคนิคพื้นฐาน
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
10800205
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
10100203
งานฝึกฝีมือ1
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
10100202
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
20100901
งานเทคนิคพื้นฐาน
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
10100202
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10300101
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10800205
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10100203
งานฝึกฝีมือ 1
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
20100902
เขียนแบบเทคนิค
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
10800205
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
20100901
งานเทคนิคพื้นฐาน
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
10100203
งานฝึกฝีมือ1
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10800205
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10800205
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
10300101
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
10100202
วัสดุช่างอุตสาหกรม
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
10100203
งานฝึกฝีมือ 1
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331