ผู้สอน

นายบรรจง ภูละคร

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 34  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 34 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20114307
สภาวะแวดล้อม
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20114305
การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20114301
การออกแบบสถาปัตยกรรม 1
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10114703
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10114301
การออกแบบสถาปัตยกรรม 1
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20114701
ผังเมือง
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20114202
คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10114411
ระบบสุขาภิบาลอาคาร
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10114410
เทคนิคก่อสร้าง 2
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10114406
พันธุ์ไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวน
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10114309
การทำแบบจำลอง
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10114304
การเขียนแบบก่อสร้าง 1
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20114903
การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20114301
ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20114305
การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20114307
สภาวะแวดล้อม
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
10114703
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
10114301
ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
10800201
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
20114205
แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20114202
คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
1030711
ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
1030720
โครงการ
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
1011430
การทำแบบจำลอง
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
1011440
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
1011430
การออกแบบสถาปัตยกรรม 2
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
1011420
พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10307202
โครงการ
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
10307126
ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
10307124
การทำหุ่นจำลอง
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว
10307117
ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
10307115
ออกแบบสถาปัตยกรรม 3
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว
10307110
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว
10114203
พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331